HATELGAS ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR ENERJİ MAKİNE İNŞAAT HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Siz değerli web site ziyaretçilerimiz tarafından bu erişim esnasında bazı menülerde işlem yapılması durumunda işlenebilecek olan aşağıda belirtilen kısıtlı sayıdaki kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde işlenmekte, mevzuatın öngördüğü tüm tedbirler alınmak suretiyle en üst düzeyde korunmaktadır.

 1. Veri Sorumlusu

“1348 Sok. No:2/V Keremoğlu İş Mrk., Yenişehir, Konak/İZMİR” adresinde bulunan HATELGAS ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLGİSAYAR ENERJİ MAKİNE İNŞAAT HAYVANCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (bundan böyle “HATELGAS” olarak anılacaktır), 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusudur.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz
 • Kimlik Verileri: Ad – soyad.
 • İletişim Verileri: Telefon numarası, mail adresi.
 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimize ait “www.hatelgas.com.tr“ url adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlara bilgi girişi yapılmak suretiyle paylaşılabilecek iletişim verileri, bilgi girişi yapmış olduğunuz iletişim, şikayet, satın alma vb. formlar aracılığıyla beklediğiniz faydanın gerçekleştirilebilmesi, talep ettiğiniz hizmetin tedarik edilebilmesi, şikayet bildirimi iletilebilmesi ve geri dönüşünün yapılabilmesi ile bu konularda tarafınızla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 a, c, ç bentleri ile 8/2 maddesinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi” kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile ve talep edilmesi halinde tüm adli birimler ile ve grup şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verilerinizi, şirketimize ait “www.hatelgas.com.tr“ url adresindeki web sitemizin belirli bölümlerinde yer alan çeşitli formlarda karşınıza çıkan ekranda istenen bilgilerin tarafınızca elektronik ortamda doldurulması ve şirketimiz bilişim sistemlerine veri girişi yapmanız suretiyle topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 a, c, ç bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi” kapsamında kanundaki istisna hükümlerine dayanıldığını belirtmek isteriz.

 1. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Siz değerli web sitemizin ziyaretçileri, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla şirket merkez adresimiz olan “1348 Sok. No:2/V Keremoğlu İş Mrk., Yenişehir, Konak/İZMİR” adresine web sitemizde bulunan “İlgili Kişi Başvuru Formu”nu doldurarak elden şahsen veya iadeli taahhütlü Posta ile veya Noter vasıtasıyla yazılı olarak veya “info@hatelgas.com.tr” elektronik posta adresine imzalı veya mobil imzalı talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.